Algemene Leden Vergadering NOV

Het bestuur van de NOV nodigt je uit voor de Algemene Leden­vergadering op zaterdag 24 november 2018, van 10:00 tot 13:00 uur, Botanische Tuinen Utrecht, ingang Harvardlaan, Wachendorffzaal.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda

Deel I: Huishoudelijk
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 28 april 2018
4. Aftredend zijn Nel van der Meer en Herman ter Borch, beiden zijn herkiesbaar
5. Aanpassing jeugdlidmaatschap: leeftijdgrens van 21 naar 23 jaar en contributie van € 15,- naar € 23,- 6. Begroting 2019
7. Terugblik Orchideeëndag 6 oktober 2018
8. Rondvraag
9. Afsluiting
Pauze

Deel II: Richting gevende activiteiten
10. Opening en mededelingen
11. Ingekomen stukken
12. Vaststelling agenda
13. Thema’s
- Voorstellen vanuit de kringen
- KCO-keuringen en plantbesprekingen
- Vernieuwing van de website
14. Afsluiting
Pauze

Deel III: Leren
15. Orchideeënquiz door Gab van Winkel

Stukken
Voor de leden van de vereniging zijn de stukken voor de vergadering per mail op te vragen bij de secretaris

 

Logo